Ingår i temat
Fokus: Arbetsglädje
Läs senare

Att undvika stress

av Maria Ramnehill
26 Aug 2016
26 Aug 2016

En undersökning bland 2 000 tjänstemän som fackförbundet Jusek har gjort, visar att förskollärare, fritidspedagoger samt administrativ personal är minst nöjda med arbetet. Jusek menar att välbefinnande i arbetet bör finnas med i det nationella kunskapscentrum för arbetsmiljö som regeringen har sagt att den vill införa. Dialogen om välbefinnande borde systematiseras, menar Jusek, eftersom det nu finns ett förtydligat ansvar hos arbetsgivaren att undvika ohälsa och stress. Den 31 mars kom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket: Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Där står tydligt vad arbetsgivaren ska göra för att undvika stress och annan ohälsa i arbetslivet. Den innehåller krav på att arbetsgivaren hanterar arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling så att de inte ger upphov till ohälsa.

Erik Hallsenius, som fram tills nyligen var ombudsman på Lärarförbundet med ansvar för arbetsmiljöfrågor, tipsar särskilt om paragraferna 9 och 10. Paragraf 9: Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

– Redan när arbetet planeras ska man se till att kraven på den enskilde är i balans med resurserna. Om det inte håller, ska man gå till chefen och diskutera vilka arbetsuppgifter man ska prioritera. Det är viktigt att man oftast kan gå hem med känslan att ha lagt upp sin arbetsdag på ett sätt som är accepterat, säger Erik Hallsenius.

– Chefen har kanske svårt att göra något åt mängden ungar omedelbart, men det tar inte bort ansvaret! Personalen måste få hjälp att hantera situationen om det är så att man har alldeles för stora barngrupper i relation till antalet anställda.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås med arbetet, om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har.

ur Lärarförbundets Magasin