Läs senare

Läroplansförslag: Lyft fram innehållet!

Läroplanens tillägg om förskoleklass och fritidshem börjar sannolikt gälla i höst. Meningen är att lärandet i fritidshemmet ska bli tydligare, men det har tidigare framförts kritik mot att verksamheten blir alltför styrd och lektionslik.

11 Feb 2016

I slutet av november lämnade Skolverket förslag till tillägg i läro­planen, som handlar om förskoleklassen och fritidshemmet. De nya avsnitten delas in i Syfte och Centralt innehåll. Fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven, stimulera elevens utveckling samt komplettera förskoleklassens och skolans undervisning.

Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, tycker att det med detta förslag blir tydligt vilket lärande som sker i fritidshemmet. Hon kan dock förstå oron över att det kan bli för styrt:

– Oron handlar om att det blir för uppstyrda aktiviteter i fritidshemmet och att vi tappar det lärande som sker i stunden, på elevernas eget initiativ. Men leken har fortfarande stor plats i detta förslag.

– Det är inte meningen att det ska vara ämnesundervisning i fritidshemmet, liknande den som sker under den obligatoriska delen av dagen, säger hon.

Hon tror att de flesta fritidshem redan i dag arbetar med det som står i tillägget till läroplanen. Skillnaden är att lärarna i fritidshem måste veta varför och kunna analysera sitt förhållningssätt och också kunna visa vad och varför de gör som de gör.

– I och med att det fritidspedagogiska lärandet nu skrivs in, kan inte rektorer och huvudmän säga att det inte finns resurser till fritidshemmet.

Under rubriken Syfte står bland annat att undervisningen ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid som har utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter.

Centralt innehåll delas in i områdena Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur, teknik och samhälle samt Lekar, fysiska aktiviteter och friluftsliv. Under rubriken Språk och kommunikation står bland annat: ”Att samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika ämnesområden, till exempel ­etiska frågor och vardagliga ­ händ­elser.”

Line Isaksson ser det som självklart att lärare i fritidshem får stöd och hjälp att implementera läroplanen, något som Skolverket redan planerar.

– Ja, vi kommer att ha implementeringsinsatser i samband med förändringarna i läroplanen. Men vi har ännu inte fått det uppdraget, regeringen har inte fattat beslut om texterna, säger Helena Karis, undervisningsråd på Skolverket.

– Det handlar om informations- och stödinsatser, bland annat kommentarsmaterial till texterna. Men redan i dag finns stödmaterial för undervisning i fritidshemmet på vår hemsida.

ur Lärarförbundets Magasin