Läs senare

Läroplan: Tydligare uppdrag stärker pedagogerna

aktuelltTill sist har fritidshemmet fått ett eget avsnitt i läroplanen. Men begreppet undervisning är något som behöver diskuteras, tycker forskare.

28 Okt 2016
Läroplan: Tydligare uppdrag stärker pedagogerna
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar läroplanen.

Den nya läroplanstexten är historisk och gör fritidshemmet till en tydligare del av skolan.
– I det stora hela är det väldigt positivt, säger Marianne Dahl, forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet och i grunden själv fritidspedagog.

Om fritidshemmet ska befinna sig i skolan behövs styrdokument som stöder det, tycker hon.

– Allmänna råd har vi haft, men det här stärker nog lärarna mer. Det ger ökad legitimitet att verksamheten vilar på en läroplan. Mycket hänger förstås på hur man implementerar det på fältet. Vi på utbildningen kommer rusta studenterna. Men frågan är hur det sipprar ut i praktiken, säger Marianne Dahl.

Pedagogiken i fritidshemmet behåller sin särart och beskrivs som varierad, situationsstyrd och gruppinriktad.

– Den stora förändringen är begrepp som elever och undervisning. På sikt kommer vi fritidspedagoger kanske att köpa det. Och för de nya studenterna är det inget konstigt, säger Marianne Dahl.

Hon tror att de skolinspirerade orden kan leda till en intressant diskussion om fritidspedagogik­ens arbetsformer.

– Undervisning betyder egentligen bara att det finns ett lärandemål bakom en handling. Det kan se ut på olika sätt. Vi måste utmana begreppet och skapa en egen innebörd. Marianne Dahl är mer kritisk till formuleringen att barn ska skapa goda relationer i fritidshemmet.

– Vad är det? Motsatsen till onda relationer? Jag tycker fungerande eller hållbara relationer vore bättre …

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar den nya läroplanen.

– Det är ett jätteviktigt beslut. Att fritidshemmets uppdrag nu formuleras tydligare sätter press på huvudmännen att skapa förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet. Men läroplanstexten kommer inte att vara självuppfyll­ande, utan vi behöver fler lärare i fritidshem som tillsammans kan ta ansvar för att utveckla den här viktiga verksamheten, säger hon.

Utbildningsministern hoppas också att läroplanen ska ge avtryck.

– Ett bra fritidshem kan stödja lärandet på ett bra sätt. Därför är det viktigt att läroplanen är tydlig och att signalen når fram till alla huvudmän att ansvaret för barnens lärande inte tar slut där schemat slutar, säger Gustav Fridolin till Lärarnas tidning.

Skolverket arbetar nu på ett kommentarsmaterial till läroplanen som ska fungera som ett stöd i att tolka uppdraget. Allmänna råden för fritidshem skrevs innan de nya ändringarna i läroplanen kom, men de är fortfarande aktuella enligt Skolverket. Lärarförbundet vill att det satsas pengar på en implementering av läroplanen.

Tydligare läroplan – i korthet

  • Fritidshemmet kompletterar skolan och utgår från en helhetssyn på eleven.
  • Fritidshemmet ska ge möjlighet att lära inom en rad centrala innehåll som: Språk och kommunikation, estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.
  • Eleverna ska få möjlighet att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling samt skapa och upprätthålla goda relationer och samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt som grund.
  • I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla sin kreativitet samt förmågan att samarbeta och kommunicera.
  • Information om innehållet i utbildningen ska föras över vid övergångar från förskolan till förskoleklassen och från förskoleklassen till skolan.

Läs mer på Skolverket.se

ur Lärarförbundets Magasin